Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

50-089 Wrocław

ul. Swobodna 73

Trwa nabór na bezpłatny, weekendowy

kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

wyodrębnionej w zawodzie:

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

Nauka trwa 1 rok (luty 2020 r. – grudzień 2020 r.) i zakończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, zdawanym
w sesji styczeń/ luty 2021 r.

Złożenie deklaracji na egzamin oraz zdawanie egzaminu jest dobrowolne.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • – złożenie w sekretariacie Centrum wniosku o przyjęcie na KKZ do Dyrektora Centrum wraz z wymaganymi załącznikami (informacja o załącznikach znajduje się we wniosku)
  • – ukończone 18 lat lub (w przypadku kandydatów niepełnoletnich) deklaracja realizacji obowiązku nauki
  • – przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Kto może uczestniczyć w KKZ-ach:

  • – uczniowie i absolwenci szkół średnich, w tym szkół dla dorosłych
  • – absolwenci gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych
  • – uczniowie i absolwenci szkół zawodowych

Szczegółowych informacji udziela:                                                                                                                                                   

pani Alicja Orłowska

wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

gabinet nr 4,

alicja.orlowska@cku.wroc.pl

717986701 wew. 143

Serdecznie zapraszamy z wypełnionymi wnioskami
lub w celu wypełnienia wniosku (na miejscu)
do sekretariatu Centrum (sala nr 1)!