07.01.2021

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY PRZYSTĄPIENIE
DO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI – MAJ 2021

Szanowni Państwo, w związku z:
   – Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   – Aktualizacją Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 grudnia 2020 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego prosi Państwa o dotrzymanie poniżej wskazanych zasad i terminów:

     1) W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
          a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
          b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które spełniają te warunki powinny złożyć stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego 2021 r. Pozostałe osoby, które złożyły deklaracje maturalne są zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych w maju 2021 r

     2) Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Osoby, które nie przystąpią w 2021 r. do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a zdadzą egzaminy z przedmiotów obowiązkowych, otrzymają świadectwa dojrzałości.

Do 8 lutego należy ostatecznie zadeklarować, czy przystąpią Państwo do egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

Słuchacze semestrów VIpgA, VIpgD, VIgA mogą dopełnić tych formalności przy odbiorze świadectw ukończenia
szkoły, w dniu 8 stycznia 2021 r., w godzinach wyznaczonych harmonogramem odbioru świadectw.

Pozostałych Państwa, w tym absolwentów, prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem Centrum do 8 lutego 2021 r

Osoby, które z ważnych powodów (np. zmiana miejsca zamieszkania) chcą przystąpić do matury w innej szkole niż macierzysta, w innej OKE, powinny złożyć tę informację do Dyrektora CKU, wraz z załącznikiem 2, do dnia 15 stycznia 2021 r.

28.12.2020

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy nowe terminarze zajęć na wydziale zaocznym.
Są również dostępne w zakładce Plan Lekcji

Terminy zajęć na wydziale zaocznym
     –semestr jesienny 2020-2021 po korekcie
    semestr wiosenny 2020-2021

23.12.2020

Szanowni Państwo
Poniżej informacja dla Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych nr 1.

21.12.2020

W dniu 24 grudnia 2020 r. tj. w Wigilię
Centrum Kształcenia Ustawicznego pracuje
w godzinach od 6.00 do 12.00

18.12.2020

Szanowni Państwo,
Poniżej udostępniamy harmonogramy egzaminów semestralnych

27.11.2020

Drodzy Słuchacze,
Szanowni Rodzice

     Informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera ogłoszoną 21.11.2020 r. zajęcia ze wszystkich przedmiotów realizowane będą w formie zdalnej do dnia 22.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23.12.2020 r. do 01.01.2021 r.
     Ferie zimowe zostały skumulowane w jednym okresie i w województwie dolnośląskim (podobnie jak w całej Polsce) przypadają na okres od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r.
     Terminy egzaminu ósmoklasisty pozostają bez zmian, tj.: 13.01.2021 r. (język polski), 14.01.2021 r. (matematyka), 15.01.2021 r. (język obcy nowożytny). O ewentualnych zmianach
w terminarzu będziemy Państwa informować w sposób bieżący, za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz drogą mailową (korespondencja od Opiekuna semestru).