FORMULARZ OFERTOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Zmiany w podatku VAT 2019 (biała lista podatników, likwidacja odwrotnego obciążenia, obowiązkowy split payment i nowe sankcje za jego niestosowanie, nowe zasady stosowania odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy za nierozliczony VAT)”.

[usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)].

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP: 897-13-83-551, REGON: 931934839

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, 50 – 089 Wrocław.

2. Postępowanie:

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138 o ust. 2-4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach działalności wydziału form pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Zmiany
w podatku VAT 2019 (biała lista podatników, likwidacja odwrotnego obciążenia, obowiązkowy split payment i nowe sankcje za jego niestosowanie, nowe zasady stosowania odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy za nierozliczony VAT)”.

Osobami szkolonymi będą pracownicy placówek oświatowych Gminy Wrocław. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 2 terminach. Planowane terminy szkoleń: listopad/ grudzień 2019 r., dopasowane i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 2 terminach wynosi maksymalnie 89 osób.

Przewidywana długość trwania szkolenia 6 godz. dydaktycznych z przerwami (5 godzin zegarowych/szkolenie).

Zamawiający udostępnia salę wraz z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym staraniem niezbędne materiały dydaktyczne            w formie elektronicznej i papierowej do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opis planowanych materiałów dydaktycznych (załącznik nr 2
do formularza ofertowego do zapytania ofertowego).

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w niniejszym ogłoszeniu.

3.8. Kody CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia
w 2 terminach. Planowane terminy szkoleń: listopad/ grudzień 2019 r., dopasowane
i zatwierdzone przez Zamawiającego.

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wymagania ogólne:

5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.

5.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze.

5.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.

5.1.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

5.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.2. Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty wraz z poniższymi załącznikami:

 1. Program szkolenia opracowany przez Wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 2. Opis planowanych materiałów dydaktycznych stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz udokumentowanych wystąpień na konferencjach i seminariach podatkowych stanowiący załącznik nr 3 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 4. Wykaz doświadczenia Wykonawcy minimum 10 – letnie w dziedzinie prawa i doradztwa podatkowego stanowiący załącznik nr 4 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 5. Wykaz doświadczenia Wykonawcy w pracy w organach podatkowych stanowiący Załącznik
  nr 5 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego.
 6. Wykaz opracowanych przez Wykonawcę publikacji poświęconych tematyce zagadnień podatkowych w pismach/ wydawnictwach branżowych stanowiący załącznik nr 6
  do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 7. Dokument potwierdzający współpracę Wykonawcy jako doradcy podatkowego z minimum
  5 Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) stanowiący załącznik nr 7 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty oraz spełnienie wymogu klauzuli społecznej (do podpisania przez Wykonawcę) stanowiące załącznik nr 8
  do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

6.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, sekretariat uczniowski sala nr 1, budynek A.

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019 r., o godz. 12.00.

6.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dyrektora.

6.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

6.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia zamówienia i kontaktów z Wykonawcami jest:

pani Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.

8.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

8.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

8.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie przeszkolenia 1 osoby oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia
przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

9.1. Kryteria oceny ofert:

 • program szkolenia (S) – waga kryterium 50 %,
 • cena (C) – waga kryterium 30 %,
 • doświadczenie i rekomendacje Wykonawcy (D) – waga kryterium 20 %.

9.2. Sposób oceniania ofert:

 • w kryterium „program szkolenia (S)”:


Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 50 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje program szkolenia (załącznik nr 1 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego) najwyżej oceniony przez Zamawiającego pod kątem specyfiki funkcjonowania placówki oświatowej, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:


S=[————————————- x 50%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.

 • w kryterium „cena (C)”:


Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 30 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:


najniższa cena oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby


C=[————————————- x 30%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt


cena oferty ocenianej brutto. Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu zmówienia, na podstawie oferowanej ceny brutto.

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.

 • w kryterium „doświadczenie i rekomendacje Wykonawcy (D)”:


Doświadczenie i rekomendacje Wykonawcy w realizacji kursów lub szkoleń o tematyce
zgodnej z przedmiotem zamówienia – 20 pkt, na które składa się:

 1. Wykaz doświadczenia Wykonawcy minimum 10 – letnie w dziedzinie prawa
  i doradztwa podatkowego (załącznik nr 4 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego), spełnienie kryterium – 4 pkt,
 2. Wykaz doświadczenia Wykonawcy w pracy w organach podatkowych (załącznik nr 5
  do formularza ofertowego do zapytania ofertowego), spełnienie kryterium – 4 pkt,
 3. Wykaz opracowanych przez Wykonawcę publikacji poświęconych tematyce zagadnień podatkowych w pismach/ wydawnictwach branżowych (załącznik nr 6 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego), 4 pkt,
 4. Wykaz udokumentowanych wystąpień na konferencjach i seminariach podatkowych (załącznik nr 3 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego), spełnienie kryterium – 4 pkt,
 5. Współpraca Wykonawcy jako doradcy podatkowego z minimum 5 Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) (załącznik nr 7 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego), spełnienie kryterium – 4 pkt.

9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:


P= S + C + D


Gdzie:


P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,


S – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Program szkolenia”,


C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”,


D – Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie Wykonawcy”.


9.4. Wykonawca określi cenę brutto za przeszkolenie 1 osoby w formularzu ofertowym.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi

społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.