na usługi społeczne dotyczące przygotowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Platforma Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych placówek oświatowych”.

FORMULARZ OFERTOWY

[usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)].

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP: 897-13-83-551, REGON: 931934839

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, 50 – 089 Wrocław.

2. Postępowanie:

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138 o ust. 2-4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach działalności wydziału form pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Platforma Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych placówek oświatowych”.

Osobami szkolonymi będą pracownicy placówek oświatowych Gminy Wrocław. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 1-2 terminach. Planowane terminy szkoleń: listopad/ grudzień 2019 r., dopasowane i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 1-2 terminach wynosi minimalnie 20, maksymalnie 89 osób.

Przewidywana długość trwania szkolenia 6 godz. dydaktycznych z przerwami (5 godzin zegarowych/szkolenie).

Zamawiający udostępnia salę (pracownię komputerową) wraz z niezbędnym wyposażeniem
do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym staraniem niezbędne materiały dydaktyczne            w formie elektronicznej i papierowej do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opis planowanych materiałów dydaktycznych (załącznik nr 2 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego).

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w niniejszym ogłoszeniu.

3.8. Kody CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia
w 1-2 terminach. Planowane terminy szkoleń: listopad/ grudzień 2019 r., dopasowane
i zatwierdzone przez Zamawiającego.

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wymagania ogólne:

5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.

5.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze.

5.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.

5.1.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

5.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.2. Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty wraz z poniższymi załącznikami:

 1. Program szkolenia opracowany przez Wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 2. Opis planowanych materiałów dydaktycznych stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 3. Referencje  Wykonawcy – załącznik nr 3 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty oraz spełnienie wymogu klauzuli społecznej (do podpisania przez Wykonawcę) stanowiące załącznik nr 4
  do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

6.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, sekretariat uczniowski sala nr 1, budynek A.

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2019 r., o godz. 12.00.

6.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dyrektora.

6.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

6.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia zamówienia i kontaktów z Wykonawcami jest:

pani Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.

8.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

8.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

8.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie przeszkolenia 1 osoby oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia
przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

9.1. Kryteria oceny ofert:

 • program szkolenia (S) – waga kryterium 50 %,
 • cena (C) – waga kryterium 30 %,
 • referencje Wykonawcy (D) – waga kryterium 20 %.

9.2. Sposób oceniania ofert:

 • w kryterium „program szkolenia (S)”:


Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, 50 pkt, otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje program szkolenia (załącznik nr 1 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego) najwyżej oceniony przez Zamawiającego pod kątem specyfiki funkcjonowania placówki oświatowej, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:


S=[————————————- x 50%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.

 • w kryterium „cena (C)”:


Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, 30 pkt, otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:


najniższa cena oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby


C=[————————————- x 30%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt


cena oferty ocenianej brutto. Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu zmówienia, na podstawie oferowanej ceny brutto.

Obliczenia będą zaokrąglane do 2. miejsca po przecinku.

 • w kryterium „referencje Wykonawcy (D)”:


Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, 20 pkt, otrzyma Wykonawca, który posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla placówek oświatowych, potwierdzone
10 referencjami – 20 pkt, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Wykaz doświadczenia Wykonawcy w postaci referencji wystawionych przez podmioty publiczne – 2% za każdą załączoną referencję. Maksymalna liczba referencji 10.

D=[————————————- x 20%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.

9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:


P= S + C + D


Gdzie:


P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,


S – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Program szkolenia”,


C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”,


D – Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Referencje Wykonawcy”.


9.4. Wykonawca określi cenę brutto za przeszkolenie 1 osoby w formularzu ofertowym.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi

społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.